An Phuoc IP, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, VietNam.
+84 251 352 8199
ad.uenotekkovietnam@gmail.com

#10 ILO: Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu tăng do COVID-19 #ILO: Global unemployment rate rises due to COVID-19

CHUYÊN GIA CÔNG CẮT LASER, CHẤN THÉP TẤM

#10 ILO: Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu tăng do COVID-19 #ILO: Global unemployment rate rises due to COVID-19

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 dự kiến ​​sẽ gây ra tình trạng thất nghiệp cho hơn 200 triệu người trên toàn thế giới vào năm 2022, trong đó phụ nữ và lao động trẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

According to the International Labor Organization (ILO), the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic is expected to cause unemployment for more than 200 million people worldwide by 2022, of which women and young workers are most affected.

Các công nhân tại khu ổ chuột Kibera ở Nairobi, Kenya, thực hiện biện pháp phòng dịch COVID-19. (Ảnh: UN)

 Workers at the Kibera slum in Nairobi, Kenya, take measures to prevent the spread of COVID-19. (Photo: UN)

“Báo cáo Các vấn đề Xã hội và Việc làm Thế giới: Xu hướng 2021” cho biết: “5 năm tiến bộ trong việc xóa đói giảm nghèo tại nơi làm việc đã bị xóa sổ”, đồng thời nhấn mạnh rằng, điều này sẽ khiến cho không thể tiếp cận được mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về xóa đói giảm nghèo vào năm 2030.

The “World Employment and Social Affairs Report: Trends 2021” says, “Five years of progress in eradicating workplace poverty have been wiped out,” stressing that this is would make it impossible to reach the United Nations Sustainable Development Goals on poverty reduction by 2030.

“Chúng ta đã thụt lùi, chúng ta đã thụt lùi rất nhiều” – Tổng giám đốc ILO Guy Ryder nêu rõ. “Sự nghèo đói của người lao động đã quay trở lại mức năm 2015”.

“We have fallen behind, we have gone back a lot,” said ILO Director-General Guy Ryder. “Worker poverty has returned to 2015 levels.”

Các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất trong nửa đầu năm 2021 là: Mỹ Latinh và Caribe, châu Âu và Trung Á, tất cả đều là nạn nhân của sự phục hồi không đồng đều. Những khu vực này đã chứng kiến số giờ làm việc bị mất ước tính vượt quá 8% trong quý đầu tiên và 6% trong quý thứ hai, cao hơn mức trung bình thế giới lần lượt là 4,8 và 4,4%.

The regions most affected in the first half of 2021 are: Latin America and the Caribbean, Europe and Central Asia, all of which have been victims of uneven recovery. These regions saw estimated lost working hours exceed 8% in the first quarter and 6% in the second, well above the world average of 4.8 and 4.4%, respectively.

Ảnh hưởng tới phụ nữ và thanh niên

Impact on women and young people

Phụ nữ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng, khi việc làm của họ giảm 5% vào năm 2020, so với 3,9% ở nam giới.

Women are hit hard by the crisis, as their employment declines by 5% in 2020, compared with 3.9% for men.

ILO cho biết “phần lớn phụ nữ đã rời thị trường lao động”, đồng thời lưu ý rằng các biện pháp nhằm hạn chế người dân ra ngoài khiến cho phụ nữ phải đảm nhận thêm các trách nhiệm bổ sung trong hộ gia, và điều này cũng tạo ra nguy cơ quay trở lại quan điểm ‘truyền thống’ lạc hậu về sự phân bổ vai trò giữa nam và nữ.

The ILO said that “the majority of women have left the labor market”, noting that measures to restrict people’s going out have left women with additional responsibilities in the household, and that This also creates the risk of reverting to an outdated ‘traditional’ view of the distribution of roles between men and women.

Việc làm của thanh niên cũng tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, giảm 8,7% vào năm 2020, so với 3,7% ở người lớn tuổi hơn.

Youth employment also continues to suffer the effects of the recession, falling 8.7% in 2020, compared with 3.7% for older adults.

ILO đã cảnh báo “hậu quả của sự chậm trễ và sự gián đoạn này đã cản trở việc tham gia thị trường lao động sớm trong nhiều năm”.

The ILO has warned that “the consequences of these delays and disruptions have hindered early labor market entry for many years”.

Chỉ 3,20 USD mỗi ngày

Only 3.20 USD per day

Theo WHO, sự gián đoạn liên quan đến đại dịch cũng đã gây ra hậu quả thảm khốc cho 2 tỷ lao động khu vực phi chính thức trên thế giới. So với năm 2019, thêm 108 triệu người lao động trên toàn thế giới hiện được coi là đang sống trong cảnh nghèo đói hoặc nghèo đói cùng cực. Điều này có nghĩa là họ và gia đình của họ sống tương đương với ít hơn 3,20 USD một người mỗi ngày.

According to WHO, pandemic-related disruptions have also had catastrophic consequences for the world’s 2 billion informal sector workers. Compared to 2019, an additional 108 million workers worldwide are now considered to be living in poverty or extreme poverty. This means they and their families live on the equivalent of less than $3.20 per person per day.

Tổng giám đốc ILO Guy Ryder cho biết: Nếu các dấu hiệu phục hồi kinh tế xuất hiện với sự gia tăng của các chiến dịch tiêm chủng, thì sự phục hồi có thể không đồng đều và mong manh do bất bình đẳng trong tiếp cận với vaccine và khả năng hạn chế của hầu hết các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển để kích thích tài khóa mạnh mẽ.

ILO Director-General Guy Ryder said: “If signs of economic recovery emerge with an increase in vaccination campaigns, the recovery could be uneven and fragile due to inequalities in access to vaccines and the limited ability of most emerging and developing economies to provide strong fiscal stimulus.

Ngoài ra, chất lượng việc làm mới được tạo ra ở các nước này cũng có khả năng xấu đi.

In addition, the quality of new jobs created in these countries is also likely to deteriorate.

Báo cáo của ILO cũng dự báo mức tăng ‘thâm hụt việc làm’ là 75 triệu vào năm 2021, dự kiến sẽ giảm xuống 23 triệu vào năm 2022.

The ILO report also forecasts an increase in the ‘job deficit’ of 75 million in 2021, which is expected to fall to 23 million in 2022.

Sự sụt giảm số giờ làm việc liên quan, có tính đến việc thiếu việc làm và những người làm việc ít hơn, tương đương với 100 triệu công việc toàn thời gian vào năm 2021 và 26 triệu vào năm 2022.

The decline in related working hours, which takes into account underemployment and those working less, equates to 100 million full-time jobs in 2021 and 26 million in 2022.

Báo cáo cho biết tình trạng thiếu việc làm và giờ làm việc này đứng đầu là tỷ lệ thất nghiệp, lao động thiếu lao động và điều kiện làm việc tồi tệ vẫn ở mức cao trước cuộc khủng hoảng./.

This underemployment and working hours are topped by unemployment, underemployment and poor working conditions that remained at pre-crisis highs, the report said.

***Nội dung bài viết được tham khảo từ trang của :https://dangcongsan.vn/the-gioi/nhung-van-de-toan-cau/ilo-ty-le-that-nghiep-toan-cau

The content of the article is referenced from the page of :https://dangcongsan.vn/the-gioi/nhung-van-de-toan-cau/ilo-ty-le-that-nghiep-toan-cau

Share this post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *