An Phuoc IP, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, VietNam.
+84 251 352 8199
ad.uenotekkovietnam@gmail.com

#4 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong (source from WHO) #The top 10 causes of death

CHUYÊN GIA CÔNG CẮT LASER, CHẤN THÉP TẤM

#4 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong (source from WHO) #The top 10 causes of death

đầu lâu

Tiếp tục bài viết:

Continue the post:

#3 CÁC CÁCH BẢO VỆ SỨC KHỎE TRONG MÙA CORONA #how to protect your health in the CORONA season

UENO TEKKO xin gửi đến bạn đọc thêm video về diễn biến Covid-19 ngày 27/02/2020 trên trang Khỏe tự nhiên mà mình rất yêu thích theo dõi.

UENO TEKKO would like to send you to read more video about Covid-19 on February 27, 2020 on the Natural Health page that I love to follow.

Bên cạnh đó, hôm nay Ueno muốn gửi cho các bạn thêm thông tin bên lề về top 10 nguyên nhân tử vong cao nhất trên thế giới ( Lấy nguồn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO).

Besides that, today Ueno wants to send you more information on the side of the top 10 highest causes of death in the world (Get information from The World Health Organization WHO).

Trong số 56,9 triệu ca tử vong trên toàn thế giới năm 2016, hơn một nửa (54%) là do 10 nguyên nhân hàng đầu.

Of the 56.9 million deaths worldwide in 2016, more than half (54%) were due to the top 10 causes.

I. 10 NGUYÊN NHÂN HÀNG ĐẦU GÂY TỬ VONG

THE TOP 10 CAUSES OF DEATH

 

#1 & #2 BỆNH THIẾU MÁU CỤC BỘĐỘT QUỴ

ISCHAEMIC HEART DISEASE & STROKE

Bệnh tim thiếu máu cục bộ và đột quỵ là những kẻ giết người lớn nhất thế giới, chiếm 15,2 triệu ca tử vong trong năm 2016.

Những căn bệnh này vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu trong 15 năm qua.

Ischaemic heart disease and stroke are the world’s biggest killers, accounting for a combined 15.2 million deaths in 2016.

These diseases have remained the leading causes of death globally in the last 15 years.


#3 BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH

CHRONIC OBSTRUCTIVE

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã cướp đi 3.0 triệu mạng sống trong năm 2016.

Chronic obstructive pulmonary disease claimed 3.0 million lives in 2016.


#4 UNG THƯ PHỔI

LUNG CANCER

Ung thư phổi (cùng với ung thư khí quản và phế quản) gây ra 1,7 triệu ca tử vong.

Lung cancer (along with trachea and bronchus cancers) caused 1.7 million deaths.


#5 BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

DIABETES

Bệnh tiểu đường đã giết chết 1,6 triệu người trong năm 2016, tăng từ mức dưới 1 triệu vào năm 2000.

Diabetes killed 1.6 million people in 2016, up from less than 1 million in 2000.

#6 MẤT TRÍ NHỚ

DEMENTIAS

Tử vong do mất trí nhớ tăng gấp đôi từ năm 2000 đến năm 2016, khiến nó trở thành nguyên nhân hàng đầu thứ 5 gây tử vong toàn cầu năm 2016 so với ngày 14 năm 2000.

Deaths due to dementias more than doubled between 2000 and 2016, making it the 5th leading cause of global deaths in 2016 compared to 14th in 2000.


#7 NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI

LOWER RESPIRATORY INFECTIONS

Nhiễm trùng đường hô hấp dưới vẫn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất, gây ra 3,0 triệu ca tử vong trên toàn thế giới trong năm 2016.

Lower respiratory infections remained the most deadly communicable disease, causing 3.0 million deaths worldwide in 2016.


#8 BỆNH TIÊU CHẢY

DIARRHOEAL

Tỷ lệ tử vong do bệnh tiêu chảy giảm gần 1 triệu trong giai đoạn 2000-2016, nhưng vẫn gây ra 1,4 triệu ca tử vong trong năm 2016.

The death rate from diarrhoeal diseases decreased by almost 1 million between 2000 and 2016, but still caused 1.4 million deaths in 2016.


#9 BỆNH LAO

TUBERCULOSIS

Tương tự, số ca tử vong do bệnh lao giảm trong cùng thời gian, nhưng vẫn nằm trong số 10 nguyên nhân hàng đầu với số người chết là 1,3 triệu.

Similarly, the number of tuberculosis deaths decreased during the same period, but is still among the top 10 causes with a death toll of 1.3 million.


*HIV / AIDS không còn nằm trong số 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới, đã giết chết 1,0 triệu người trong năm 2016 so với 1,5 triệu vào năm 2000.

* HIV/AIDS is no longer among the world’s top 10 causes of death, having killed 1.0 million people in 2016 compared with 1.5 million in 2000.


#10 CHẤN THƯƠNG ĐƯỜNG BỘ

ROAD INJURIES 

Chấn thương đường bộ đã giết chết 1,4 triệu người trong năm 2016, khoảng 3/4 (74%) trong số đó là đàn ông và con trai.

Road injuries killed 1.4 million people in 2016, about three-quarters (74%) of whom were men and boys.

II. NGUYÊN NHÂN HÀNG ĐẦU GÂY TỬ VONG THEO NHÓM THU NHẬP KINH TẾ

LEADING CAUSES OF DEATH BY ECONOMY INCOME GROUP


Hơn một nửa số ca tử vong ở các quốc gia có thu nhập thấp trong năm 2016 là do các điều kiện được gọi là điều kiện nhóm I, bao gồm các bệnh truyền nhiễm, nguyên nhân từ mẹ, các điều kiện phát sinh trong khi mang thai và sinh nở và thiếu hụt dinh dưỡng.

More than half of all deaths in low-income countries in 2016 were caused by the so-called “Group I” conditions, which include communicable diseases, maternal causes, conditions arising during pregnancy and childbirth, and nutritional deficiencies.

Ngược lại, ít hơn 7% số ca tử vong ở các nước thu nhập cao là do những nguyên nhân như vậy.

By contrast, less than 7% of deaths in high-income countries were due to such causes.

Nhiễm trùng đường hô hấp dưới là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở tất cả các nhóm thu nhập.

Lower respiratory infections were among the leading causes of death across all income groups.


Các bệnh không truyền nhiễm (NCD) gây ra 71% tử vong trên toàn cầu, từ 37% ở các nước thu nhập thấp đến 88% ở các nước thu nhập cao.

Noncommunicable diseases (NCDs) caused 71% of deaths globally, ranging from 37% in low-income countries to 88% in high-income countries.

Tất cả, ngoại trừ một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở các nước thu nhập cao là NCD.

All but one of the 10 leading causes of death in high-income countries were NCDs.

Tuy nhiên, về số lượng tử vong tuyệt đối, 78% số ca tử vong do NCD toàn cầu xảy ra ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

In terms of absolute number of deaths, however, 78% of global NCD deaths occurred in low- and middle-income countries.


Chấn thương đã cướp đi 4,9 triệu sinh mạng trong năm 2016.

Injuries claimed 4.9 million lives in 2016.

Hơn một phần tư (29%) số ca tử vong này là do chấn thương giao thông đường bộ.

More than a quarter (29%) of these deaths were due to road traffic injuries.

Các quốc gia thu nhập thấp có tỷ lệ tử vong cao nhất do chấn thương giao thông đường bộ với 29,4 người chết trên 100.000 dân – tỷ lệ toàn cầu là 18,8.

Low-income countries had the highest mortality rate due to road traffic injuries with 29.4 deaths per 100 000 population – the global rate was 18.8.

Chấn thương giao thông đường bộ cũng nằm trong số 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở các nước thu nhập thấp, trung bình và thấp.

Road traffic injuries were also among the leading 10 causes of death in low, lower-middle- and upper-middle-income countries.


Nguồn:

Ước tính sức khỏe toàn cầu năm 2016: Tử vong do nguyên nhân, tuổi tác, giới tính, theo quốc gia và theo khu vực, 2000-2016.

Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới; 2018.

Source:

Global Health Estimates 2016: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2016.

Geneva, World Health Organization; 2018.

III. TẠI SAO CHÚNG TA CẦN BIẾT LÝ DO CON NGƯỜI CHẾT?

WHY DO WE NEED TO KNOW THE REASONS PEOLE DIE?

1. Đo lường có bao nhiêu người chết mỗi năm và tại sao họ chết là một trong những phương tiện quan trọng nhất – cùng với việc đo lường mức độ ảnh hưởng của bệnh tật và thương tích đến mọi người – để đánh giá hiệu quả của hệ thống y tế quốc gia.

Measuring how many people die each year and why they died is one of the most important means – along with gauging how diseases and injuries are affecting people – for assessing the effectiveness of a country’s health system.


2. Thống kê nguyên nhân tử vong giúp cơ quan y tế xác định trọng tâm của các hành động y tế công cộng của họ.

Cause-of-death statistics help health authorities determine the focus of their public health actions.

Chẳng hạn, một quốc gia tử vong vì bệnh tim và tiểu đường tăng nhanh trong một vài năm, rất quan tâm đến việc bắt đầu một chương trình mạnh mẽ để khuyến khích lối sống giúp ngăn ngừa các bệnh này.

A country in which deaths from heart disease and diabetes rise rapidly over a period of a few years, for example, has a strong interest in starting a vigorous programme to encourage lifestyles to help prevent these illnesses.

Tương tự, nếu một quốc gia nhận ra rằng nhiều trẻ em đang chết vì viêm phổi, nhưng chỉ một phần nhỏ trong ngân sách dành riêng cho việc điều trị hiệu quả, nó có thể làm tăng chi tiêu trong lĩnh vực này.

Similarly, if a country recognizes that many children are dying of pneumonia, but only a small portion of the budget is dedicated to providing effective treatment, it can increase spending in this area.


3. Các quốc gia thu nhập cao có hệ thống thu thập thông tin về nguyên nhân tử vong.

High-income countries have systems in place for collecting information on causes of death.

Nhiều quốc gia thu nhập thấp và trung bình không có hệ thống như vậy và số người chết vì các nguyên nhân cụ thể phải được ước tính từ dữ liệu không đầy đủ.

Many low- and middle-income countries do not have such systems, and the numbers of deaths from specific causes have to be estimated from incomplete data.

Những cải tiến trong việc tạo ra dữ liệu nguyên nhân gây tử vong chất lượng cao là rất quan trọng để cải thiện sức khỏe và giảm tử vong có thể phòng ngừa được ở các quốc gia này.

Improvements in producing high quality cause-of-death data are crucial for improving health and reducing preventable deaths in these countries.

D.T.L.L

 

Share this post:

69 Responses

 1. Souggisup says:

  Toranto Drug Store [url=https://cheapcialisll.com/]cialis coupon[/url] tadalafil prescription cost cialis 5mg Amitriptyline To Buy

 2. cialis tricare plonge [url=https://bbuycialisss.com/#]Cialis[/url] inhink Antibiotics Flagyl Hupenhah Cialis sitist O Comprare Viagra In Svizzera

 3. Articulo 45 uridsdaush [url=https://artsocialist.com/]Cialis[/url] Apemefeneima Mail Order Doxycycline Mastercard rorNendbonna cialis online ordering undult Consumo De Viagra Problemas

 4. I’ve learn several just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

  I wonder how so much effort you set to make any such fantastic informative website.

 5. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest
  thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries
  that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing
  without having side effect , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 6. clan simge says:

  clan symbol clan sembol ko sembol clan simgeleri

 7. fc2 says:

  hello!,I like your writing so a lot! percentage we keep in touch extra approximately your article on AOL?
  I need a specialist on this area to resolve my problem.
  Maybe that’s you! Having a look ahead to look you.

 8. yazaral says:

  What’s up to every one, for the reason that I am really keen of reading this
  weblog’s post to be updated daily. It contains good data.

 9. 야동 says:

  After looking into a few of the blog posts on your web page, I truly appreciate
  your way of blogging. I book-marked it to my
  bookmark website list and will be checking back in the
  near future. Take a look at my web site too and let
  me know what you think.

 10. Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.

  I enjoy the information you provide here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick
  your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just
  3G .. Anyways, great blog!

 11. Helpful info. Fortunate me I found your web site by chance, and I’m stunned why this twist of fate
  didn’t happened in advance! I bookmarked it.

 12. Whats up are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own.
  Do you need any html coding expertise to make your own blog?

  Any help would be greatly appreciated!

 13. great post, very informative. I’m wondering
  why the other specialists of this sector do not realize this.
  You must proceed your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!

 14. Whats up are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world
  but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 15. What i do not realize is in reality how you are now not actually much more neatly-liked than you might be now.

  You’re so intelligent. You already know thus significantly in terms
  of this matter, produced me for my part consider it from numerous
  various angles. Its like women and men are not fascinated until it is something
  to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs great.
  At all times take care of it up!

 16. Hi mates, its wonderful paragraph concerning tutoringand completely explained, keep it up all the time.

 17. Do you have any video of that? I’d care to find out more details.

 18. I’m gone to convey my little brother, that he
  should also pay a quick visit this webpage on regular basis to
  take updated from most up-to-date information.

 19. Hello there! Do you use Twitter? I’d like to
  follow you if that would be okay. I’m absolutely enjoying your
  blog and look forward to new updates.

 20. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your
  point. You definitely know what youre talking about, why throw away your
  intelligence on just posting videos to your weblog when you could be
  giving us something enlightening to read?

 21. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying
  to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good success. If you know of any please
  share. Appreciate it!

 22. Simply want to say your article is as astonishing.
  The clarity in your put up is just excellent and i could assume you are an expert in this
  subject. Well with your permission allow me to grasp your feed to stay up to date with coming near near post.
  Thank you 1,000,000 and please carry on the gratifying work.

 23. I simply could not leave your website before suggesting that I
  extremely loved the standard info a person provide in your guests?
  Is gonna be again regularly in order to check out new posts

 24. It’s fantastic that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our argument made here.

 25. What’s up all, here every person is sharing these knowledge,
  therefore it’s nice to read this weblog, and I used to pay a quick visit this blog everyday.

 26. Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different
  web browsers and both show the same outcome.

 27. Magnificent site. Plenty of useful info here. I’m sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious.

  And naturally, thank you in your effort!

 28. It’s really a cool and useful piece of info.
  I am glad that you simply shared this helpful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 29. This paragraph will help the internet viewers for building
  up new web site or even a weblog from start to end.

 30. Excellent article. Keep posting such kind of info on your site.
  Im really impressed by your site.
  Hi there, You have done an incredible job.

  I’ll definitely digg it and in my opinion suggest to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this website.

 31. It’s remarkable to visit this site and reading the views of all colleagues regarding this piece of writing,
  while I am also keen of getting experience.

 32. Hello there, I discovered your website by way of Google at the same time as searching for a comparable topic, your site got here
  up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just changed into aware of your weblog thru Google, and located
  that it’s truly informative. I am going to be careful for brussels.
  I’ll be grateful should you proceed this in future.
  Numerous folks will be benefited out of your writing.

  Cheers!

 33. Appreciate the recommendation. Will try it out.

 34. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any helpful hints for newbie blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 35. Appreciation to my father who stated to me on the topic
  of this weblog, this web site is in fact remarkable.

 36. Just want to say your article is as amazing.
  The clearness for your post is simply excellent and that
  i could assume you are a professional on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with imminent post.
  Thank you 1,000,000 and please carry on the
  gratifying work.

 37. I like the helpful info you provide to your articles.

  I will bookmark your blog and test again right here regularly.

  I am quite sure I will be informed many new stuff proper here!

  Good luck for the next!

 38. Paragraph writing is also a excitement, if you
  be acquainted with after that you can write if not it is complicated to write.

 39. Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are
  so many choices out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any recommendations? Thanks!

 40. Hey there! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look
  forward to all your posts! Keep up the great work!

 41. Stunning quest there. What happened after? Good
  luck!

 42. I am actually delighted to read this web site posts which carries
  tons of helpful information, thanks for providing these data.

 43. Thanks , I’ve just been searching for information about this topic for ages
  and yours is the best I have found out so far. However, what
  in regards to the bottom line? Are you positive about the supply?

 44. I know this web page gives quality dependent posts and additional data, is there any other website which presents these things in quality?

 45. When someone writes an article he/she maintains the image of a user in his/her brain that how a user can be aware
  of it. So that’s why this paragraph is great.
  Thanks!

 46. What’s up to all, how is everything, I think every one is getting
  more from this web site, and your views are pleasant in favor
  of new users.

 47. Hi there, yeah this post is genuinely good and I have learned lot of things from it regarding blogging.
  thanks.

 48. First of all I want to say superb blog! I had a quick question which I’d
  like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head prior to
  writing. I have had a tough time clearing my mind in getting
  my thoughts out. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15
  minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or
  tips? Thank you!

 49. You could definitely see your skills within the article you write.

  The arena hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how
  they believe. At all times go after your heart.

 50. What i don’t realize is in reality how you are now not really a lot more smartly-liked than you may be
  right now. You are very intelligent. You realize
  thus significantly in terms of this matter, produced me
  personally imagine it from a lot of varied
  angles. Its like men and women aren’t interested except it’s one thing to do with Lady gaga!
  Your individual stuffs excellent. At all times care for it up!

 51. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout
  on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like
  this one nowadays.

 52. It’s very trouble-free to find out any topic on web as compared to
  textbooks, as I found this piece of writing at this site.

 53. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I do not know who you are but definitely you’re
  going to a famous blogger if you aren’t already ;
  ) Cheers!

 54. I think the admin of this website is truly working
  hard in favor of his web page, because here every information is quality based
  data.

 55. Greetings! Very helpful advice in this particular post!
  It’s the little changes that make the most important changes.
  Many thanks for sharing!

 56. [url=http://usplenders.com/]new direct payday lenders[/url]

 57. MarkKex says:

  [url=https://cialisphm.com/]where can i buy cialis over the counter in uk[/url] [url=https://cialissx.com/]6 mg tadalafil[/url] [url=https://viagrazpt.com/]800mg viagra[/url] [url=https://crspharmacy.com/]trustworthy canadian pharmacy[/url]

 58. Paydayloan says:

  [url=http://loanjune.com/]bank loan application[/url]

 59. JasonKex says:

  [url=http://opnpharmacy.com/]top 10 pharmacy websites[/url] [url=http://cialissmart.com/]cialis india purchase[/url] [url=http://intviagra.com/]viagra tablet online order[/url] [url=http://arrpharmacy.com/]canadian online pharmacy no prescription[/url] [url=http://pharmacybenu.com/]india pharmacy mail order[/url] [url=http://ultracialis.com/]cheap cialis without prescription[/url] [url=http://asxhealth.com/]where to buy prozac in singapore[/url] [url=http://viagramforce.com/]cheapest sildenafil online[/url] [url=http://cialisbl.com/]cialis 5mg online price[/url] [url=http://viagrazm.com/]viagra 50 mg pill[/url]

 60. LisaKex says:

  [url=https://kttpharm.com/]6mg tadalafil[/url]

 61. KiaKex says:

  [url=http://arrpharmacy.com/]reputable canadian online pharmacies[/url]

 62. Money Loan says:

  [url=https://personalloansus.com/]lion loans[/url]

 63. [url=http://jettloans.com/]short term loans no credit check[/url]

 64. [url=http://xcashloans.com/]fast payday loans[/url]

 65. MarkKex says:

  [url=https://365tablets.com/]160 mg strattera[/url] [url=https://cialisreg.com/]cialis daily online canada[/url] [url=https://viagramlab.com/]generic viagra online pharmacy usa[/url] [url=https://cialisgenu.com/]buy black cialis online[/url]

 66. LisaKex says:

  [url=https://viagrango.com/]generic viagra 100mg online[/url]

 67. [url=https://phaselending.com/]payday loans in maryland[/url]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *