An Phuoc IP, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, VietNam.
+84 251 352 8199
ad.uenotekkovietnam@gmail.com

#4 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong (source from WHO) #The top 10 causes of death

CHUYÊN GIA CÔNG CẮT LASER, CHẤN THÉP TẤM

#4 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong (source from WHO) #The top 10 causes of death

đầu lâu

Tiếp tục bài viết:

Continue the post:

#3 CÁC CÁCH BẢO VỆ SỨC KHỎE TRONG MÙA CORONA #how to protect your health in the CORONA season

UENO TEKKO xin gửi đến bạn đọc thêm video về diễn biến Covid-19 ngày 27/02/2020 trên trang Khỏe tự nhiên mà mình rất yêu thích theo dõi.

UENO TEKKO would like to send you to read more video about Covid-19 on February 27, 2020 on the Natural Health page that I love to follow.

Bên cạnh đó, hôm nay Ueno muốn gửi cho các bạn thêm thông tin bên lề về top 10 nguyên nhân tử vong cao nhất trên thế giới ( Lấy nguồn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO).

Besides that, today Ueno wants to send you more information on the side of the top 10 highest causes of death in the world (Get information from The World Health Organization WHO).

Trong số 56,9 triệu ca tử vong trên toàn thế giới năm 2016, hơn một nửa (54%) là do 10 nguyên nhân hàng đầu.

Of the 56.9 million deaths worldwide in 2016, more than half (54%) were due to the top 10 causes.

I. 10 NGUYÊN NHÂN HÀNG ĐẦU GÂY TỬ VONG

THE TOP 10 CAUSES OF DEATH

 

#1 & #2 BỆNH THIẾU MÁU CỤC BỘĐỘT QUỴ

ISCHAEMIC HEART DISEASE & STROKE

Bệnh tim thiếu máu cục bộ và đột quỵ là những kẻ giết người lớn nhất thế giới, chiếm 15,2 triệu ca tử vong trong năm 2016.

Những căn bệnh này vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu trong 15 năm qua.

Ischaemic heart disease and stroke are the world’s biggest killers, accounting for a combined 15.2 million deaths in 2016.

These diseases have remained the leading causes of death globally in the last 15 years.


#3 BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH

CHRONIC OBSTRUCTIVE

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã cướp đi 3.0 triệu mạng sống trong năm 2016.

Chronic obstructive pulmonary disease claimed 3.0 million lives in 2016.


#4 UNG THƯ PHỔI

LUNG CANCER

Ung thư phổi (cùng với ung thư khí quản và phế quản) gây ra 1,7 triệu ca tử vong.

Lung cancer (along with trachea and bronchus cancers) caused 1.7 million deaths.


#5 BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

DIABETES

Bệnh tiểu đường đã giết chết 1,6 triệu người trong năm 2016, tăng từ mức dưới 1 triệu vào năm 2000.

Diabetes killed 1.6 million people in 2016, up from less than 1 million in 2000.

#6 MẤT TRÍ NHỚ

DEMENTIAS

Tử vong do mất trí nhớ tăng gấp đôi từ năm 2000 đến năm 2016, khiến nó trở thành nguyên nhân hàng đầu thứ 5 gây tử vong toàn cầu năm 2016 so với ngày 14 năm 2000.

Deaths due to dementias more than doubled between 2000 and 2016, making it the 5th leading cause of global deaths in 2016 compared to 14th in 2000.


#7 NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI

LOWER RESPIRATORY INFECTIONS

Nhiễm trùng đường hô hấp dưới vẫn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất, gây ra 3,0 triệu ca tử vong trên toàn thế giới trong năm 2016.

Lower respiratory infections remained the most deadly communicable disease, causing 3.0 million deaths worldwide in 2016.


#8 BỆNH TIÊU CHẢY

DIARRHOEAL

Tỷ lệ tử vong do bệnh tiêu chảy giảm gần 1 triệu trong giai đoạn 2000-2016, nhưng vẫn gây ra 1,4 triệu ca tử vong trong năm 2016.

The death rate from diarrhoeal diseases decreased by almost 1 million between 2000 and 2016, but still caused 1.4 million deaths in 2016.


#9 BỆNH LAO

TUBERCULOSIS

Tương tự, số ca tử vong do bệnh lao giảm trong cùng thời gian, nhưng vẫn nằm trong số 10 nguyên nhân hàng đầu với số người chết là 1,3 triệu.

Similarly, the number of tuberculosis deaths decreased during the same period, but is still among the top 10 causes with a death toll of 1.3 million.


*HIV / AIDS không còn nằm trong số 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới, đã giết chết 1,0 triệu người trong năm 2016 so với 1,5 triệu vào năm 2000.

* HIV/AIDS is no longer among the world’s top 10 causes of death, having killed 1.0 million people in 2016 compared with 1.5 million in 2000.


#10 CHẤN THƯƠNG ĐƯỜNG BỘ

ROAD INJURIES 

Chấn thương đường bộ đã giết chết 1,4 triệu người trong năm 2016, khoảng 3/4 (74%) trong số đó là đàn ông và con trai.

Road injuries killed 1.4 million people in 2016, about three-quarters (74%) of whom were men and boys.

II. NGUYÊN NHÂN HÀNG ĐẦU GÂY TỬ VONG THEO NHÓM THU NHẬP KINH TẾ

LEADING CAUSES OF DEATH BY ECONOMY INCOME GROUP


Hơn một nửa số ca tử vong ở các quốc gia có thu nhập thấp trong năm 2016 là do các điều kiện được gọi là điều kiện nhóm I, bao gồm các bệnh truyền nhiễm, nguyên nhân từ mẹ, các điều kiện phát sinh trong khi mang thai và sinh nở và thiếu hụt dinh dưỡng.

More than half of all deaths in low-income countries in 2016 were caused by the so-called “Group I” conditions, which include communicable diseases, maternal causes, conditions arising during pregnancy and childbirth, and nutritional deficiencies.

Ngược lại, ít hơn 7% số ca tử vong ở các nước thu nhập cao là do những nguyên nhân như vậy.

By contrast, less than 7% of deaths in high-income countries were due to such causes.

Nhiễm trùng đường hô hấp dưới là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở tất cả các nhóm thu nhập.

Lower respiratory infections were among the leading causes of death across all income groups.


Các bệnh không truyền nhiễm (NCD) gây ra 71% tử vong trên toàn cầu, từ 37% ở các nước thu nhập thấp đến 88% ở các nước thu nhập cao.

Noncommunicable diseases (NCDs) caused 71% of deaths globally, ranging from 37% in low-income countries to 88% in high-income countries.

Tất cả, ngoại trừ một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở các nước thu nhập cao là NCD.

All but one of the 10 leading causes of death in high-income countries were NCDs.

Tuy nhiên, về số lượng tử vong tuyệt đối, 78% số ca tử vong do NCD toàn cầu xảy ra ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

In terms of absolute number of deaths, however, 78% of global NCD deaths occurred in low- and middle-income countries.


Chấn thương đã cướp đi 4,9 triệu sinh mạng trong năm 2016.

Injuries claimed 4.9 million lives in 2016.

Hơn một phần tư (29%) số ca tử vong này là do chấn thương giao thông đường bộ.

More than a quarter (29%) of these deaths were due to road traffic injuries.

Các quốc gia thu nhập thấp có tỷ lệ tử vong cao nhất do chấn thương giao thông đường bộ với 29,4 người chết trên 100.000 dân – tỷ lệ toàn cầu là 18,8.

Low-income countries had the highest mortality rate due to road traffic injuries with 29.4 deaths per 100 000 population – the global rate was 18.8.

Chấn thương giao thông đường bộ cũng nằm trong số 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở các nước thu nhập thấp, trung bình và thấp.

Road traffic injuries were also among the leading 10 causes of death in low, lower-middle- and upper-middle-income countries.


Nguồn:

Ước tính sức khỏe toàn cầu năm 2016: Tử vong do nguyên nhân, tuổi tác, giới tính, theo quốc gia và theo khu vực, 2000-2016.

Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới; 2018.

Source:

Global Health Estimates 2016: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2016.

Geneva, World Health Organization; 2018.

III. TẠI SAO CHÚNG TA CẦN BIẾT LÝ DO CON NGƯỜI CHẾT?

WHY DO WE NEED TO KNOW THE REASONS PEOLE DIE?

1. Đo lường có bao nhiêu người chết mỗi năm và tại sao họ chết là một trong những phương tiện quan trọng nhất – cùng với việc đo lường mức độ ảnh hưởng của bệnh tật và thương tích đến mọi người – để đánh giá hiệu quả của hệ thống y tế quốc gia.

Measuring how many people die each year and why they died is one of the most important means – along with gauging how diseases and injuries are affecting people – for assessing the effectiveness of a country’s health system.


2. Thống kê nguyên nhân tử vong giúp cơ quan y tế xác định trọng tâm của các hành động y tế công cộng của họ.

Cause-of-death statistics help health authorities determine the focus of their public health actions.

Chẳng hạn, một quốc gia tử vong vì bệnh tim và tiểu đường tăng nhanh trong một vài năm, rất quan tâm đến việc bắt đầu một chương trình mạnh mẽ để khuyến khích lối sống giúp ngăn ngừa các bệnh này.

A country in which deaths from heart disease and diabetes rise rapidly over a period of a few years, for example, has a strong interest in starting a vigorous programme to encourage lifestyles to help prevent these illnesses.

Tương tự, nếu một quốc gia nhận ra rằng nhiều trẻ em đang chết vì viêm phổi, nhưng chỉ một phần nhỏ trong ngân sách dành riêng cho việc điều trị hiệu quả, nó có thể làm tăng chi tiêu trong lĩnh vực này.

Similarly, if a country recognizes that many children are dying of pneumonia, but only a small portion of the budget is dedicated to providing effective treatment, it can increase spending in this area.


3. Các quốc gia thu nhập cao có hệ thống thu thập thông tin về nguyên nhân tử vong.

High-income countries have systems in place for collecting information on causes of death.

Nhiều quốc gia thu nhập thấp và trung bình không có hệ thống như vậy và số người chết vì các nguyên nhân cụ thể phải được ước tính từ dữ liệu không đầy đủ.

Many low- and middle-income countries do not have such systems, and the numbers of deaths from specific causes have to be estimated from incomplete data.

Những cải tiến trong việc tạo ra dữ liệu nguyên nhân gây tử vong chất lượng cao là rất quan trọng để cải thiện sức khỏe và giảm tử vong có thể phòng ngừa được ở các quốc gia này.

Improvements in producing high quality cause-of-death data are crucial for improving health and reducing preventable deaths in these countries.

D.T.L.L

 

Share this post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *