An Phuoc IP, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, VietNam.
+84 251 352 8199
ad.uenotekkovietnam@gmail.com

#13 COVID-19: ít nhất một phần ba học sinh trên thế giới không được học từ xa trong thời gian trường học đóng cửa, theo báo cáo mới của UNICEF#COVID-19: at least a third of the world’s students are not learning remotely during school closures, according to new UNICEF report

CHUYÊN GIA CÔNG CẮT LASER, CHẤN THÉP TẤM

#13 COVID-19: ít nhất một phần ba học sinh trên thế giới không được học từ xa trong thời gian trường học đóng cửa, theo báo cáo mới của UNICEF#COVID-19: at least a third of the world’s students are not learning remotely during school closures, according to new UNICEF report

Chiến dịch Reimagine (Đổi mới tư duy) của UNICEF kêu gọi đầu tư khẩn cấp để giải quyết sự thiếu hụt về kỹ thuật số, giúp cho tất cả trẻ em đều có thể học từ xa, và đặc biệt ưu tiên đảm bảo học sinh trở lại trường học một cách an toàn

UNICEF’s Reimagine campaign calls for urgent investment to address the digital gap, make it possible for all children to learn remotely, and prioritize ensuring students are safe. back to school safely

Trần Thị Ngọc Như, 11 tuổi, học tại trường Bình An Charity, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2020.

NEW YORK, ngày 27 tháng 8 năm 2020  – Ít nhất một phần ba của trẻ em trên thế giới, tức là khoảng 463.000.000 trẻ em trên toàn cầu, đã không thể học từ xa khi các trường học bị đóng cửa vì COVID-19, theo một báo cáo mới của UNICEF công bố hôm nay, tại thời điểm các quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị cho kế hoạch “trở lại trường” của trẻ em.

NEW YORK, August 27, 2020 – At least a third of the world’s children, or about 463,000,000 children globally, have been unable to learn remotely as schools are closed because of COVID- 19, according to a new UNICEF report released today, at a time when countries around the world are preparing for children’s “back to school” plans.

“Đối với ít nhất 463.000.000 trẻ em mà trường học bị đóng cửa do COVID-19, các em không hề biết đến cái gọi là học từ xa”, bà Henrietta Fore, Giám đốc điều hành UNICEF phát biểu. “Số lượng lớn trẻ em bị gián đoạn việc học tập trong nhiều tháng liên tục đe dọa nền giáo dục toàn cầu và sẽ để lại hậu quả cho kinh tế và xã hội trong nhiều thập kỷ tới.”

“For at least 463,000,000 children whose schools are closed due to COVID-19, they have no idea what distance learning is,” said Henrietta Fore, UNICEF Executive Director. “The large number of children whose education has been interrupted for months on end threatens education globally and will have economic and social consequences for decades to come.”

Tại thời kỳ đỉnh điểm khi toàn quốc hoặc địa phương bị phong tỏa, có gần 1,5 tỉ học sinh đã bị ảnh hưởng do trường học bj đóng cửa. Báo cáo với tiêu đề “Học tập từ xa và khả năng tiếp cận” đã chỉ ra những hạn chế của việc học từ xa và cho thấy sự bất bình đẳng sâu sắc trong việc tiếp cận giáo dục.

At the peak of national or local lockdown, nearly 1.5 billion students were affected by school closures. The report titled “Distance Learning and Accessibility” highlights the limitations of distance learning and reveals deep inequalities in access to education.

Báo cáo sử dụng các phân tích mang tính đại diện toàn cầu về các trang thiết bị và công cụ kỹ thuật cần thiết cho việc học từ xa tại các gia đình của học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, với số liệu từ 100 quốc gia. Số liệu bao gồm khả năng tiếp cận truyền hình, phát thanh và Internet, cũng như việc có các chương trình giảng dạy được thực hiện trên các nền tảng này trong thời gian trường học đóng cửa.

The report uses globally representative analysis of the technical equipment and tools needed for distance learning in the homes of preschool, elementary, middle, and high school students. common, with data from 100 countries. The metrics include access to television, radio, and the Internet, as well as having instructional programs delivered on these platforms during school closures.

Mặc dù các con số trong báo cáo đã cho thấy tình hình đáng lo ngại về việc nhiều trẻ em không được học từ xa trong thời gian trường học bị đóng cửa, nhưng UNICEF cảnh báo tình hình có thể còn tồi tệ hơn. Ngay cả khi gia đình có thiết bị và kết nối internet ở nhà, trẻ em vẫn có khả năng không được học từ xa vì các em phải làm việc nhà, bị buộc phải đi làm, hoặc do không được khuyến khích học tập hay thiếu sự hỗ trợ cần thiết để có thể theo học các chương trinh trực tuyến hoặc qua phát thanh truyền hình.

While the numbers in the report show the worrying situation with many children not learning remotely during the closure of schools, UNICEF warns the situation could get worse. Even when families have devices and an internet connection at home, children are still likely to be excluded from distance learning because they have to do housework, are forced to work, or are discouraged from studying or lack access to education. support needed to be able to attend programs online or via broadcasting.

Báo cáo nêu bật sự bất bình đẳng lớn trong các khu vực. Học sinh ở châu Phi cận Sahara bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với một nửa học sinh không được học từ xa.

The report highlights huge inequalities across regions. Students in sub-Saharan Africa have been hardest hit, with half not receiving distance learning.

Khu vực

Area

Tỉ lệ tối thiểu học sinh không tiếp cận được với học từ xa (%)

Minimum percentage of students who do not have access to distance learning (%)

Số tối thiểu học sinh không tiếp cận được với học từ xa 

Minimum number of students without access to distance learning

Đông và Nam Phi

East and South Africa

49%67 million
Tây và Trung Phi

West and Central Africa

48%54 million
Đông Á và TBD

East Asia and TBD

20%80 million
Trung Đông và Bắc Phi

Middle East and North Africa

40%37 million
Nam Á

South Asia

38%147 million
Đông Âu và Trung Á

Eastern Europe and Central Asia

34%25 million
Mỹ La tinh và Caribê

Latin America and the Caribbean

9%13 million
Toàn cầu

Global

31% 463 million 

Theo báo cáo, học sinh từ các hộ gia đình nghèo nhất và những người sống ở các vùng nông thôn hiện là những nhóm có nhiều nguy cơ không được học từ xa trong thời gian trường học đóng cửa. Trên toàn cầu, 72% học sinh không được học từ xa là những em thuộc các gia đình đình nghèo nhất. Ở các quốc gia có thu nhập trung bình cao, trẻ em từ các hộ gia đình nghèo nhất chiếm tới 86% số học sinh không được học từ xa. Trên toàn cầu, ba phần tư của trẻ em không được học từ xa sống ở nông thôn.

According to the report, students from the poorest households and those living in rural areas are currently the most at-risk groups not to receive distance learning during school closures. Globally, 72% of students without distance learning come from the poorest families. In high-middle-income countries, children from the poorest households make up 86% of all students without distance learning. Globally, three-quarters of children without distance learning live in rural areas.

Báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ học từ xa khác nhau trong các nhóm tuổi, theo đó, các học sinh nhỏ tuổi nhất có khả năng cao nhất bỏ lỡ học tập từ xa trong những năm tháng quan trọng nhất về học tập và phát triển:

The report also shows that distance learning rates vary across age groups, with the youngest students most likely to miss out on distance learning during the most critical years of learning and development. :

  • Khoảng 70% trẻ em ở lứa tuổi mầm non – khoảng 120 triệu trẻ em, không thể tiếp cận học từ xa, chủ yếu là do những thách thức và hạn chế trong việc học từ xa cho trẻ nhỏ, thiếu các chương trình học từ xa cho lứa tuổi này , và thiếu các trang thiết bị cho việc học tập từ xa tại gia đình.
  •  About 70% of children in preschool age – around 120 million children, do not have access to distance learning, mainly due to challenges and limitations in distance learning for young children, lack of learning programs from remote for this age group, and lack of facilities for distance learning at home.
  • Ít nhất 29% học sinh tiểu học – khoảng 217 triệu học sinh và ít nhất khoảng 24% học sinh trung học cơ sở – khoảng 78 triệu học sinh, không được học từ xa.
  • At least 29% of primary school students – about 217 million students and at least about 24% of middle school students – about 78 million students, do not receive distance learning.
  • Học sinh phổ thông trung học là nhóm ít bị bỏ lỡ cơ hội học từ xa nhất với 18% –  khoảng 48 triệu học sinh, không có trang thiết bị để học từ xa.
  • High school students are the group least likely to miss out on distance learning opportunities, with 18 percent – about 48 million students, without the facilities for distance learning.

UNICEF kêu gọi các chính phủ ưu tiên mở cửa lại các trường học một cách an toàn khi tình trạng phong tỏa, cách ly được nới lỏng. Khi không thể mở cửa trở lại, UNICEF kêu gọi các chính phủ đưa các chương trinh học bù cho thời gian học tập bị gián đoạn vào chương trinh học tập thường xuyên và kế hoạch mở lại trường học. Các chính sách và quy định về việc đi học lại cần bao gồm việc mở rộng tiếp cận giáo dục, trong đó chủ yếu liên quan đến việc học tập từ xa, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương. Hệ thống giáo dục cũng cần được điều chỉnh và thiết lập để có khả năng đứng vững trong các cuộc khủng hoảng trong tương lai.

UNICEF urges governments to prioritize the safe reopening of schools when the lockdown is eased. When reopening is not possible, UNICEF is calling on governments to include disrupted learning programs in their regular curriculum and school reopening plans. Return to school policies and regulations should include expanded access to education, which is primarily related to distance learning, particularly for vulnerable groups. The education system also needs to be adjusted and established to be able to withstand future crises.

Hướng dẫn của UNICEF về việc mở cửa lại trường học, ban hành cùng với UNESCO, UNHCR, WFP và Ngân hàng thế giới, cung cấp lời khuyên thiết thực cho các cơ quan chính phủ cấp quốc gia và địa phương. Hướng dẫn đề cập chủ yếu đến việc cải cách chính sách; yêu cầu tài chính; hoạt động an toàn; học bù; chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và tiếp cận đến những trẻ em bị thiệt thòi nhất.

UNICEF’s guidance on reopening schools, jointly published by UNESCO, UNHCR, WFP and the World Bank, provides practical advice to national and local government agencies. The Guidelines deal mainly with policy reform; financial requirements; safe operation; compensatory learning; health care, protection and access to the most disadvantaged children.

Trong khuôn khổ chiến dịch Reimagine (Đổi mới tư duy) với mục đích ngăn chặn không để đại dịch COVID-19 trở thành cuộc khủng hoảng lâu dài đối với trẻ em, đặc biệt là với những trẻ em nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, UNICEF kêu gọi đầu tư khẩn cấp để giảm khoảng cách trong kỹ thật số, để tất cả trẻ em đều có thể học từ xa và đặc biệt là ưu tiên mở cửa lại các trường học một cách an toàn.

Within the framework of the Reimagine (Innovation of Mind) campaign with the aim of preventing the COVID-19 pandemic from becoming a lasting crisis for children, especially the poorest and most vulnerable children. Most importantly, UNICEF calls for urgent investment to reduce the digital divide, so that all children can learn remotely, and especially to prioritize the safe reopening of schools.

Ghi chú cho biên tập viên:

Notes to the editor:

Báo cáo sử dụng dữ liệu từ các Khảo của chung của Ngân hàng thế giới, UNESCO và UNICEF về Hoạt động ứng phó của ngành Giáo dục của các quốc gia trong việc đóng cửa trường học do COVID-19. Số lượng trẻ em có thể tiếp cận được bằng các phương tiện phát thanh truyền hình hoặc Internet được tính toán dựa trên số các gia đình có trang thiết bị liên quan (TV, radio và Internet) ở nhà, không phải số liệu trẻ em thực tế sử dụng các trang thiết bị này. Do đó số lượng trẻ em “có thể tiếp cận được” là ước tính nhiều hơn thực tế của trẻ em “thực sự được tiếp cận“. Số trẻ em tiếp cận được với tài liệu học tập in trên giấy không được tính đến do không có dữ liệu đáng tin cậy.

The report uses data from the World Bank, UNESCO and UNICEF Joint Surveys on the Education Sector Responses of Countries to School Closures due to COVID-19. The number of children accessible by means of broadcasting or the Internet is calculated based on the number of families with relevant equipment (TV, radio and Internet) at home, not the number of children. actual use of these devices. Thus the number of children “accessible” is an estimate more than the actual number of children “actually accessible”. The number of children with access to paper-based learning materials is not taken into account due to the lack of reliable data.

Báo cáo không phân tích các yếu tố liên quan đến trẻ em ngoài trường học. Các dữ liệu cập nhật về trẻ em ngoài trường học:

The report does not analyze factors related to children outside of school. Up-to-date data on out-of-school children:

https://www.UNICEF.org/Sites/Default/Files/2019-12/SOWC-2019.PDF

Về các chiến dịch Reimagine (Đổi mới tư duy)

About the Reimagine (Innovation of Mind) campaigns

Nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, UNICEF đã thực hiện chiến dịch Reimagine (Đổi mới tư duy) – một kiến nghị khẩn cấp đối với các chính phủ, công chúng, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp để hỗ trợ các nỗ lực của UNICEF trong việc ứng phó, phục hồi và đổi mới tư duy về một thế giới hiện đang bị đại dịch COVID-19 bao vây. Cùng nhau, chúng ta có thể ngăn chặn đại dịch này trở thành một cuộc khủng hoảng lâu dài cho trẻ em-đặc biệt là những trẻ em dễ bị tổn thương nhất-và  đổi mới tư duy về một thế giới tốt hơn cho mọi trẻ em.

In response to the COVID-19 pandemic, UNICEF launched the Reimagine campaign – an urgent petition to governments, the public, donors and businesses to support the UNICEF’s efforts to respond, recover and renew thinking about a world currently besieged by the COVID-19 pandemic. Together, we can prevent this pandemic from becoming a lasting crisis for children—especially the most vulnerable—and renew thinking about a better world for all.

***Nội dung bài viết được tham khảo từ trang của :https://www.unicef.org/vietnam/

The content of the article is referenced from the page of:https://www.unicef.org/vietnam/

Share this post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *