An Phuoc IP, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, VietNam.
+84 251 352 8199
ad.uenotekkovietnam@gmail.com

#19 CÁCH ĐỌC BẢN VẼ CƠ KHÍ CỦA NHẬT (JIS) #HOW TO READ JAPANESE MECHANICAL DRAWING (JIS)

CHUYÊN GIA CÔNG CẮT LASER, CHẤN THÉP TẤM

#19 CÁCH ĐỌC BẢN VẼ CƠ KHÍ CỦA NHẬT (JIS) #HOW TO READ JAPANESE MECHANICAL DRAWING (JIS)

TIÊU CHUẨN JIS LÀ GÌ?

WHAT IS JIS STANDARD?

– Tiêu chuẩn JIS (Japanese Industrial Standards) là tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản, quy định rõ tiêu chuẩn được sử dụng cho
các hoạt động công nghiệp tại Nhật Bản. Quá trình chuẩn hóa được điều phối bởi Uỷ ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản và xuất bản thông qua Hiệp hội tiêu chuẩn Nhật Bản.

JIS (Japanese Industrial Standards) is a Japanese industrial standard, specifying the standard used for industrial activities in Japan. The standardization process is coordinated by the Japan Industrial Standards Committee and published through the Japan Standards Association.

Bài học này sẽ giúp cho các bạn hiểu được cách bố trí, xây dựng hình chiếu theo tiêu chuẩn Nhật. Từ đây, bạn có thể ứng dụng cho cách đọc bản vẽ cơ khí khác nói chung theo tiêu chuẩn JIS.

This lesson will help you understand the layout and construction of projections according to Japanese standards. From here, you can apply for other ways of reading mechanical drawings in general according to JIS standards.

– Giả sử có vật thể chứa trong khối hình hộp chữ nhật với các mặt phẳng kí hiệu trên hình vẽ:

Suppose there is an object contained in a rectangular box with planes represented in the figure:

– Từ các hướng bên ngoài nhìn vào vật thể xuyên qua các mặt phẳng của hình hộp chữ nhật, khi đó vật thể sẽ được hiện lên các mặt của hình hộp chữ nhật với các đường tương ứng (thấy hoặc khuất).

From the outside directions look at the object through the planes of the rectangular box, then the object will be displayed on the sides of the rectangular box with the corresponding lines (visible or hidden).

– Mở các mặt phẳng của hình hộp chữ nhật theo hình dưới đây ta sẽ được các hình chiếu tương ứng của vật thể trên các mặt tương ứng.

Open the planes of the rectangular box according to the figure below, we will get the corresponding projections of the object on the respective faces.

– Khi các mặt phẳng của hình hộp được trải ra trên cùng một mặt phẳng thì ta được các mặt
phẳng chiếu của vật thể:

When the planes of the box are spread out on the same plane, we get the faces
Projection plane of the object:

– Như vậy với mỗi vật thể ta có 6 mặt phẳng chiếu tương ứng. Trong thực tế không phải lúc nào cũng cần tới 6 mặt phẳng chiếu, thường thì chỉ cần tới 3 mặt phẳng chiếu (trên 3 hướng chính) là đủ. Với các vật thể đơn giản có thể chỉ cần tới 2 hình chiếu, với các hình phức tạp có thể cần tới cả 6 mặt phẳng chiếu và các hình cắt, hình trích mới thể hiện được hết vật thể. Trong các hình chiếu lúc nào cũng có một hình là hình chiếu chính, thường là hình nhìn thấy bao quát được vật thể nhiều nhất.

So for each object we have 6 corresponding projection planes. In practice, 6 projection planes are not always required, usually only 3 projection planes (in 3 main directions) are sufficient. For simple objects, up to 2 projections may be required, for complex shapes, all 6 projection planes may be required, and the cut and extracted images can fully represent the object. In all views, there is always one that is the main view, usually the visible one that covers the most of the object.

VẼ HÌNH CHIẾU 2D TỪ HÌNH 3D

DRAW 2D PROJECT FROM 3D PICTURE

– Để vẽ được các hình chiếu một cách nhanh chóng và chính xác thì ngoài việc áp dụng đúng nguyên tắc theo tiêu chuẩn trên ta còn phải biết tượng tượng về vật thể.

In order to draw projections quickly and accurately, in addition to the correct application of the above standards, we must also know the image of the object.

– Vẽ các hình chiếu 2D từ các hình 3D sau:

Draw 2D projections from the following 3D shapes:

Ta sẽ vẽ và bố trí các hình chiếu tương ứng như sau:

We will draw and arrange the corresponding projections as follows

Khi vẽ các hình chiếu 2D từ các hình 3D thì ta vẽ những mặt nào thể hiện được rõ và dễ hình dung ra vật thể nhất, hạn chế vẽ các hướng có các nét đứt. Số lượng các hình chiếu vừa đủ để hình dungra vật thể, không vẽ thừa hoặc thiếu.

When drawing 2D projections from 3D figures, we draw the faces that show the most clearly and easily visualize the object, and limit drawing directions with dashed lines. The number of projections is just enough to visualize the object, without drawing too much or not

XÂY DỰNG HÌNH 3D TỪ CÁC HÌNH CHIẾU 2D

BUILD 3D VIEWS FROM 2D VIEW

Việc xây dựng các hình 3D từ các hình chiếu 2D đòi hỏi nhân viên phải thành thạo quy tắc nhìn hình chiếu ở phần trên.
Từ các hình chiếu 2D đã cho ta có thể xây dựng lên hình 3D, hay nói cách khác là từ các bản vẽ 2D ta phải hình dung được vật thể dạng 3D, đây là mục đích cuối cùng của việc đọc bản vẽ kỹ thuật.
Dựng các hình 3D từ các hình 2D sau:

Building 3D shapes from 2D views requires staff to master the rules of view of the view above. From the given 2D projections, we can build up 3D shapes, or in other words, from 2D drawings we have to visualize 3D objects, this is the ultimate purpose of reading technical drawings. Construct 3D shapes from the following 2D shapes:

– Khi dựng ta vẽ phác thảo hình 3D từ hình chiếu nào mà dễ hình dung ra vật thể nhất, sau đó dựa vào các hình còn lại để xây dựng dần dần vật thể (có thể cắt bớt hoặc thêm khối)

 When building, we draw a sketch of the 3D shape from the projection that is easiest to visualize the object, then rely on the remaining shapes to gradually build the object (can be cut or added blocks)

BÀI TẬP TỔNG HỢP

COMBINED EXERCISES

Dựng hình 3D từ các hình 2D sau cho tấm khuôn sau :

Construct a 3D model from the following 2D shapes for the following plate:

Nguồn: Mold Viêt Team
(sưu tầm và biên soạn)

Share this post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *