#7 Kinh tế thế giới 2021: Thoát khỏi “bóng đen” Covid-19 và sẽ phục hồi? World economy 2021: get rid of the ” black shadow” for covid-19 and will recover

Quá trình phục hồi có thể kéo dài, không đồng đều và không chắc chắn nhưng nền kinh tế thế giới sẽ dần thoát khỏi bóng mây u ám Covid-19 The recovery process may be long, uneven and uncertain, but the world economy will gradually come out fo the dark cloud of covid-19 •Theo đánh…
Read more

Share this post: