An Phuoc IP, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, VietNam.
+84 251 352 8199
ad.uenotekkovietnam@gmail.com

#9Mở rộng đối tượng tiêm chủng vaccine COVID-19#Expanding the target audience for vaccination against COVID-19 vaccine

CHUYÊN GIA CÔNG CẮT LASER, CHẤN THÉP TẤM

#9Mở rộng đối tượng tiêm chủng vaccine COVID-19#Expanding the target audience for vaccination against COVID-19 vaccine

Cán bộ y tế tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ cao. Ảnh: Hải Nguyễn

Health workers administering COVID-19 vaccine to high-risk subjects. Photo: Hai Nguyen

Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử sẽ diễn ra từ tháng 7.2021- tháng 4.2022. Trong kế hoạch triển khai, Bộ Y tế đưa ra 16 nhóm đối tượng tiêm chủng và 4 nhóm tỉnh, thành phố được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19.

The largest vaccination campaign in history will take place from July 2021 to April 2022. In the implementation plan, the Ministry of Health proposed 16 groups of subjects to be vaccinated and 4 groups of provinces and cities given priority for COVID-19 vaccination.

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa kí Quyết định số 3355/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 năm 2021-2022.

The Minister of Health has just signed Decision No. 3355/QD-BYT on promulgating the plan to implement the COVID-19 vaccination campaign in 2021-2022.

16 nhóm đối tượng tiêm chủng

16 groups of vaccinated subjects

Trong kế hoạch này, Bộ Y tế nêu rõ: Đối tượng tiêm là toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế.

In this plan, the Ministry of Health clearly states: The target population for vaccination is all people of the age group with indications to use the vaccine as recommended by the manufacturer, with priority given to frontline forces in disease prevention and control. the frontline force in economic promotion and development.

Cụ thể gồm 16 nhóm đối tượng, trong đó có cán bộ y tế; người tham gia công tác phòng chống dịch (thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, người làm công tác truy vết, làm việc ở khu cách ly, điều tra dịch tễ…);

Specifically, there are 16 target groups, including health workers; people participating in epidemic prevention and control (members of the Steering Committee for epidemic prevention and control, people doing tracing work, working in isolation areas, conducting epidemiological investigations…);

Lực lượng công an; quân đội; cán bộ ngoại giao, giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, người cung cấp dịch vụ thiết yếu ( hàng không, vận tải, du lịch, điện, nước)… ;

Police force; army; Diplomats, teachers, pupils, students, customs officers, immigration officers, essential service providers (aviation, transport, tourism, electricity, water)… ;

Người mắc bệnh mạn tính; người trên 65 tuổi; người sinh sống ở vùng có dịch; người nghèo, các đối tượng chính sách, người bán hàng ăn, buôn bán ở chợ, xây dựng, lao động tự do; người được cơ quan nhà nước cử đi công tác, học tập và lao động ở nước ngoài…;

People with chronic diseases; people over 65 years old; people living in epidemic areas; the poor, policy beneficiaries, food vendors, market traders, construction workers, freelance workers; people who are sent by state agencies to work, study and work abroad…;

Các chức sắc, chức việc các tôn giáo và các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y hoặc Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và đề xuất của các đơn vị viện trợ vaccine cho Bộ Y tế…

Dignitaries, religious officials and other subjects according to the Decision of the Minister of Health or the Chairman of the People’s Committees of the provinces and cities and the proposal of the vaccine aid units to the Ministry of Health…

Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn

Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn

         Pre-vaccination screening for COVID-19. Photo: Hai Nguyen

Quy mô toàn quốc, ưu tiên cho 4 nhóm tỉnh, thành phố

Nationwide, priority is given to 4 groups of provinces and cities

Phạm vi triển khai của chiến dịch là trên quy mô toàn quốc, trong đó ưu tiên cho 4 nhóm tỉnh, thành phố gồm:

The scope of the campaign is nationwide, with priority given to 4 groups of provinces and cities, including:

– Các tỉnh, thành đang có dịch, trong đó ưu tiên tiêm trước cho đối tượng ở vùng đang có dịch.

– Provinces and cities are having epidemics, in which priority is given to people in epidemic-affected areas.

– Các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm hoặc có thực hiện thí điểm các đề án phát triển kinh tế của Chính phủ

– Provinces and cities in key economic regions or which have piloted economic development projects of the Government

– Các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đông công nhân và dân cư.

– Provinces and cities have many industrial parks, industrial clusters, crowded with workers and residents.

– Các tỉnh, thành phố có biên giới, giao lưu đi lại lớn, có cửa khẩu quốc tế.

– Provinces and cities that have borders, large exchanges and travel, and international border gates.

Bộ Y tế sẽ phân bổ vaccine theo từng đợt cung ứng vaccine theo thứ tự ưu tiên.

The Ministry of Health will allocate vaccines according to each batch of vaccine supply in order of priority.

***Nội dung bài viết được tham khảo từ trang của :https://laodong.vn/y-te/

The content of the article is referenced from the page of :https://laodong.vn/y-te/

Share this post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *