An Phuoc IP, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, VietNam.
+84 251 352 8199
ad.uenotekkovietnam@gmail.com

#6 CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ, HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG PROGRAM DISCOUNT, SUPPORT CUSTOMERS お客様向け割引、サポートのプログラム

CHUYÊN GIA CÔNG CẮT LASER, CHẤN THÉP TẤM

#6 CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ, HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG PROGRAM DISCOUNT, SUPPORT CUSTOMERS お客様向け割引、サポートのプログラム

***ĐỂ ÁP DỤNG CÁC MÃ GIẢM GIÁ, VUI LÒNG QUÝ KHÁCH HÀNG HÀNH ĐỘNG 3 BƯỚC : LIKE-SHARE-COMMENT BẤT KỲ BÀI VIẾT NÀO BẰNG ĐỊA CHỈ E-MAIL ĐẶT HÀNG.

(3 STEPS TO APPLY DISCOUNT CODE: LIKE-SHARE-COMMENT ANY POST VIA YOUR PURCHASING E-MAIL).

HOTLINE: 0251.352.8199

Đàn cam nhảy nhót ngộ nghĩnh

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC ÁP DỤNG

CUSTOMERS ARE APPLICABLE/

適用されるお客様

 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

CONDITIONS OF APPLICATION

該当する条件

 

MÃ GIẢM GIÁ

DISCOUNT CODE

割引コード

 

Toàn bộ khách hàng

All customer/ すべての顧客

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:

FREE SHIPPING:

送料無料:

+ Trong khu vực Long Thành, Nhơn Trạch hoặc các khu vực có khoảng cách tương tự.

+ In Long Thanh, Nhon Trach or areas with similar distances.

+ Long ThanhNhon Trach、または同様の距離のエリア。

+ Áp dụng cho đơn hàng từ 15.000.000 VND.

+ Applicable for orders from 15,000,000VND.

             + VND 15,000,000からの注文に適用されます。

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/ プロモーションコード:

U-ALLFREE

HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN 30-50%:

SUPPORT FOR SHIPPING 30-50%:

30-50%の配送のサポート:

 

+ Ngoại thành: Hồ Chí Minh, Bình Dương hoặc các khu vực có khoảng cách tương tự.

+ Suburbs: Ho Chi Minh, Binh Duong or areas with similar distances.

+郊外:ホーチミン、ビンズオン、または同様の距離のエリア。

 

+ Áp dụng cho đơn hàng từ 15.000.000 VND.

+ Applicable for orders from 15,000,000VND.

+ VND 15,000,000からの注文に適用されます。

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/ プロモーションコード:

U-ALLFREE30%,

U-ALLFREE50%

Khách hàng mới

New customer/ 新規顧客

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN: 2 lần đặt đầu tiên

FREE SHIPPING: 2 first bookings

送料無料:最初の2件の注文

 

+ Trong khu vực Long Thành.

+ In Long Thanh area.

+ロンタン地域。

 

+ Áp dụng cho đơn hàng từ 5.000.000đ trở lên.

+ Applicable for orders from 5,000,000VND or more.

+ VND 5,000,000以上の注文に適用されます。

 

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/

プロモーションコード:

 U-NEWFREE

GIẢM GIÁ:

DISCOUNT:

割引:

+ 1 lần giảm giá 100.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000 VND.

+ Once discount of 100,000 VND for an order of 2,000,000 VND.

+ 2,000,000 VNDの注文に対して100,000 VND1回割引。

 

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/ プロモーションコード:

UNEWDIS100

Khách hàng thân quen

(Đặt từ 4 lần trở lên)

Close customers (Booking from 4 times or more)/ 親愛なる顧客(4回以上から注文)

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN: 3 lần đặt bất kỳ

FREE SHIPPING:  any 3 orders/ 送料無料:3回の注文

 

+ Trong khu vực Long Thành.

                   + In Long Thanh area/ ロンタン地域。

 

+ Áp dụng cho đơn hàng từ 5.000.000VND trở lên.

+ Applicable for orders from VND 5,000,000VND or more.

+ VND 5,000,000以上の注文に適用されます。

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/ プロモーションコード:

U-CLOSEFREE

HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN 50%: 3 lần đặt bất kỳ

SUPPORT FOR SHIPPING 50%: 3 times for any order/

送料50%のサポート:任意の注文で3回

 

+ Ngoại thành: Hồ Chí Minh, Bình Dương hoặc các khu vực có khoảng cách tương tự.

+ Suburbs: Ho Chi Minh, Binh Duong or areas with similar distances.

             +郊外:ホーチミン、ビンズオン、または同様の距離のエリア。

 

+ Áp dụng cho đơn hàng từ 15.000.000 VND.

+ Applicable for orders from 15,000,000 VND.

+ VND 15,000,000からの注文に適用されます。

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/ プロモーションコード:

U-CLOSEFREE50

GIẢM GIÁ:

DISCOUNT/割引:

 

+ 3 lần Giảm giá 100.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000 VND.

+ 3 times Discount of VND 100,000 for orders of 2,000,000 VND.

                    + VND 2,000,000の注文に対して3回のVND 100,000の割引。

 

+ 3 lần Giảm giá 200.000đ cho đơn hàng từ 4.000.000 VND.

+ 3 times Discount 200,000 VND for orders of 4,000,000 VND.

+ 3回、4,000,000 VNDの注文に対して200,000 VNDを割引します。

 

 

+ 3 lần Giảm giá 300.000đ cho đơn hàng từ 6.000.000 VND.

+ 3 times Discount 300,000 VND for orders of 6,000,000 VND.

+ 3回、6,000,000 VNDからの注文に対して300,000 VNDを割引します。

+ 3 lần Giảm giá 400.000đ cho đơn hàng từ 8.000.000 VND.

+ 3 times Discount 400,000 VND for orders from 8,000,000 VND.

+ 8,000,000 VNDからの注文の場合、3回の割引VND 400,000

 

 

+ 3 lần Giảm giá 500.000đ cho đơn hàng từ 10.000.000 VND.

+ 3 times Discount 500,000 VND for orders from 10,000,000 VND.

                    + 10,000,000 VNDからの注文の場合、VND 500,0003回割引します。

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/ プロモーションコード:

U-CLOSEDIS100

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/ プロモーションコード:

U-CLOSEDIS200

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/ プロモーションコード:

U-CLOSEDIS300

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/ プロモーションコード:

U-CLOSEDIS400

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/ プロモーションコード:

U-CLOSEDIS500

Khách hàng thân thiết (VIP)

ロイヤリティ(VIP)

(Số lần đặt từ 20 lần trở lên)

Loyalty (VIP)

(The number of bookings is 20 or more times)/ (注文数は20回以上です)

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN: Không giới hạn số lần

FREE SHIPPING: Unlimited number of times

送料無料:無制限の回数

 

+ Trong khu vực Long Thành.

+ In Long Thanh area.

+ロンタン地域。

 

+ Áp dụng cho đơn hàng từ 5.000.000VND trở lên.

+ Applicable for orders from VND 5,000,000VND or more.

+ VND 5,000,000以上の注文に適用されます。

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/ プロモーションコード:

U-VIPFREE

HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN 50%: Không giới hạn số lần.

TRANSPORT SUPPORT 50%: Unlimited number of times.

送料サポート50%:無制限の回数。

 

+ Ngoại thành: Hồ Chí Minh, Bình Dương hoặc các khu vực có khoảng cách tương tự.

+ Suburbs: Ho Chi Minh, Binh Duong or areas with similar distances.

+郊外:ホーチミン、ビンズオン、または同様の距離のエリア。

 

+ Áp dụng cho đơn hàng từ 15.000.000 VND.

+ Applicable for orders from VND 15,000,000.

+ VND 15,000,000からの注文に適用されます。

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/ +プロモーションコード:

U-VIPFREE50

GIẢM GIÁ: Không giới hạn số lần.

DISCOUNT: Unlimited number of times.

割引:無制限の回数。

 

+ Giảm giá 100.000VND cứ cho đơn hàng từ 2.000.000 VND.

+ Discount of 100,000 VND for orders from 2,000,000VND

+ VND 2,000,000の注文ごとにVND 100,000の割引。

+ Mã ưu đãi:

+ Promotion code/ +プロモーションコード:

U-VIPDIS

Khi không có tiền để đóng tiền điện thì ta phải làm gì

 

Share this post:

One Response

  1. lương đình tùng says:

    Xin cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *